Kriminalvården väljer att förlänga sitt avtal med Självbildarna angående uttalsutbildningar för anställda och praktikanter.

Om uppdraget


Kriminalvårdens verksamhet är beroende av skicklig personal. Idag finns cirka 200 personer med utländsk bakgrund som har visstidsanställning inom Kriminalvården. Det enda hindret för att dessa ska få en fast anställning är svårigheten att hantera myndighets- och fackspråk samt att ha ett kommunikativt funktionellt uttal av svenskan. Samtidigt har Kriminalvården ordnat cirka 100 praktikplatser för nyanlända inom verksamheten där förhoppningen är att dessa praktikanter söker arbete inom Kriminalvården efter sin praktikperiod. Tanken är att efter genomförd uttals- och stödundervisning i svenska ska vikarier och praktikanter vara bättre rustade för att kunna genomföra Kriminalvårdens grundutbildning.
Avtalet ger Kriminalvårdens medarbetare och praktikanter möjlighet att delta i Självbildarnas kurser. Kursens syfte är att uppnå en funktionell kommunikation på arbetsplatsen samt förbereda deltagarna inför Kriminalvårdens grundutbildning.
Självbildarna har tillsammans med två personalutbildare och en projektledare från Kriminalvården tagit fram ett utbildningsformat som är anpassad för Kriminalvårdens verksamhet. Självbildarna har tillsammans med Kriminalvården genomfört 4 kurser det senaste året med goda resultat och positiva utvärderingar.

Kriminalvården om samarbetet

Inom Kriminalvården ser vi språkkunskaper som en särskild merit. Vår verksamhet behöver ha flera språk representerade bland våra medarbetare. Kriminalvården har därför tillsammans med Självbildarna i Malmö tagit fram en kurs som rustar våra utlandsfödda vikarier inför den kommande kriminalvårdsutbildningen, så att de på sikt kan få en fast anställning. Mångfald berikar och denna insats kan hjälpa personer med kompetens och lämplighet för vår verksamhet att känna trygghet i kommunikationen med klienter, kollegor och externa partners. Kursen ska ge deltagarna en förbättrad förmåga att kommunicera på talad svenska samt bekanta sig med kriminalvårdens speciella fackuttryck.
Genom att anställa fler medarbetare med annat hemspråk kan vi bidra till att bryta isoleringen och öka möjligheten till information och kommunikation för våra utländska intagna. Ytterst handlar det om att våra klienter ska komma bättre ut efter avtjänat straff, och där har medarbetarna en viktig roll.

/Johan Modin, HR direktör i Kriminalvården

Om Självbildarna


Självbildarna är ett Socialt entreprenörsföretag som specialiserat sig på att utbilda människor som inte har svenska som modersmål i svenskt uttal och kommunikation. Målet är att kursdeltagarna skall uppnå en funktionell kommunikation och öka sin kommunikativa kompetens. Kurserna är målgruppsanpassade, lärarledda och utförs av logopeder.

För mer information, vänligen kontakta
Michel Massadakis – Självbildarna, Tel: 0709-999 507, E-post: michel@sjalvbildarna.se
Helena Lönnkvist – Kriminalvården, Tel: 0708-261208, e-post: helena.lonnkvist@kriminalvarden.se