Mål
Deltagaren ska få ökad kunskap om samt ökad färdighet i svenskt uttal. Målet är att uttalet efter kursen ska ha blivit mer funktionellt och lyssnarvänligt samt att deltagaren har fått redskap och motivation till fortsatt arbete med sitt uttal.

Syfte
Deltagaren ska få förbättrad förmåga att kommunicera och göra sig förstådda på talad svenska.

Medel
Undervisningen består av grupplektioner där pedagogen och kursdeltagarna tillsammans lyssnar på, analyserar och utvecklar varje enskild deltagares svenska uttal (språkmelodi, rytm och språkljud). Arbete med texter av vardaglig karaktär, improviserad dialog, förberedd presentation, yrkesrelaterat material samt spontantal. Vissa moment spelas in, analyseras och diskuteras gemensamt.

Arbetet är individinriktat men gruppen arbetar även tillsammans med återkoppling på varandras uttal. På så vis tränas både lyssnande och uttal.

Med målet att deltagarna ska uppnå ett funktionellt och lyssnarvänligt uttal arbetar vi efter modellen att:
• veta vad jag ska lyssna efter som gör svenskan ”svensk”
• lära känna mitt eget uttal av svenska
• lyssna på svenska modersmålstalare
• härma och överdriva
• lyssna på, och analysera, det egna uttalet

Kursplan
För att kursen skall ha så stor effekt som möjligt för varje enskild kursdeltagare är, som alltid, motivationen avgörande; vilka behov finns och vad har deltagaren för mål med kursen. Det är angeläget att kursdeltagaren tänkt igenom detta före det första kurstillfället. På så sätt kan kursen i görligaste mån riktas mot varje enskild deltagares mål.

Lektion 1:
En inspelning görs för att dokumentera deltagarens uttal vid kursens början.
Kursen börjar med en genomgång av särdragen i svenskt uttal. Vad gör svenskan ”svensk”? Vilka former av brytning kan försvåra begripligheten? Vilka former av brytning är inte ett hinder för kommunikationen?
Presentation av vad kursen kommer att fokusera på: 1. Betona rätt ord i satsen. 2. Betona rätt stavelse i de betonade orden. 3. Förläng rätt språkljud i den betonade stavelsen.

Lektion 2 – 5:
Fördjupat arbete steg för steg med fokus på deltagarnas behov och utveckling. Under kursens gång arbetar vi på olika sätt med svenskans betoningsmönster, språkmelodi samt språkljud. Arbetet sker med texter av skiftande svårighetsgrad, spontantal, ev. för deltagaren yrkesspecifikt material samt förberedd presentation över valfritt ämne. Inspelning och återkoppling på uttalet sker kontinuerligt.

Lektion 6:
Uppsamling av arbetet, summering av vad gruppen arbetat med och haft fokus på. Avslutande inspelning av samma text som vid lektion 1 för dokumentation.

Hemuppgifter
Hemuppgifter förekommer mellan varje lektionstillfälle. Fokus ligger på att lyssna på inspelat material och identifiera betoningar, förlängningar och språkljud. Vid varje lektionstillfälle sker uppföljning av de analyser som gjorts. Dessutom förs samtal om hur kommunikationen på svenska fungerar och hur förändringen av uttalet upplevs.

Efter kursen
Deltagarna bjuds in till en grupp på Facebook där de kan stötta varandra i det fortsatta arbetet med det svenska uttalet.

Utvärdering
Efter varje avslutad kurs gör någon av Självbildarnas pedagoger en bedömning av deltagarnas uttalsmässiga och kommunikativa utveckling. Deltagarna ges möjlighet att utvärdera kursen och hur de upplever sin språkliga utveckling.