عصر مهاجرت – اقتصادی جدید

عصر مهاجرت – اقتصادی جدید

هر کس می تواند در هر چیزی اشکالاتی پیدا کند، می توانیم همه ی اطلاعات را مخدوش و وارونه کنیم، و همه ی احتمالات منفی را در نظر بیاوریم. ما به مهاجرت و پناهجویان نیز به همین شیوه نگاه می کنیم. می توانیم انتخاب کنیم به آنچه در سوئد و بسیاری کشورهایی دیگر در حال رخ دادن...