uttalsutbildning_sjalvbildarna

Uttalsutbildning Malmö 24:a januari 2020 (Eftermiddag)

Kursplan

Mål
Deltagaren ska få ökad kunskap om samt ökad färdighet i svenskt uttal. Målet är att uttalet efter kursen ska ha blivit mer funktionellt och lyssnarvänligt samt att deltagaren har fått redskap och motivation till fortsatt arbete med sitt uttal.

Syfte
Deltagaren ska få förbättrad förmåga att kommunicera och göra sig förstådda på talad svenska.

Medel
Undervisningen består av grupplektioner där pedagogen och kursdeltagarna tillsammans lyssnar på, analyserar och utvecklar varje enskild deltagares svenska uttal (språkmelodi, rytm och språkljud). Arbete med texter av vardaglig karaktär, improviserad dialog, förberedd presentation, yrkesrelaterat material samt spontantal. Vissa moment spelas in, analyseras och diskuteras gemensamt.

Arbetet är individinriktat men deltagarna arbetar även tillsammans med återkoppling på varandras uttal. På så vis tränas både lyssnande och uttal.

Med målet att deltagarna ska uppnå ett funktionellt och lyssnarvänligt uttal arbetar vi efter modellen att:
• veta vad jag ska lyssna efter som gör svenskan ”svensk”
• lära känna mitt eget uttal av svenska
• lyssna på svenska modersmålstalare
• härma och överdriva
• lyssna på, och analysera, det egna uttalet

Kursplan
För att kursen skall ha så stor effekt som möjligt för varje enskild kursdeltagare är, som alltid, motivationen avgörande; vilka behov finns och vad har deltagaren för mål med kursen. Det är angeläget att kursdeltagaren tänkt igenom detta före det första kurstillfället. På så sätt kan kursen i görligaste mån riktas mot varje enskild deltagares mål.

Lektion 1:
En inspelning görs för att dokumentera deltagarens uttal vid kursens början.
Kursen börjar med en genomgång av särdragen i svenskt uttal. Vad gör svenskan ”svensk”? Vilka former av brytning kan försvåra begripligheten? Vilka former av brytning är inte ett hinder för kommunikationen?
Presentation av vad kursen kommer att fokusera på: 1. Betona rätt ord i satsen. 2. Betona rätt stavelse i de betonade orden. 3. Förläng rätt språkljud i den betonade stavel