هر کس می تواند در هر چیزی اشکالاتی پیدا کند، می توانیم همه ی اطلاعات را مخدوش و وارونه کنیم، و